Soeterbroek & Oelkers: “laat doe-democraten meeschrijven aan college-accoord”

Samenbouwen2-240x150Op 20 februari schreven Frans Soeterbroek en Brigit Oelkers op www.socialevraagstukken.nl:
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 markeren een nieuwe fase in de lokale democratie. Politieke partijen zoeken naar hoe ze met maatschappelijke initiatieven om moeten gaan. Waarom niet lokale doe-democraten laten meeschrijven aan de collegeprogramma’s?

In alle verkiezingsprogramma’s vind je teksten over het belang van burgerinitiatieven, eigen kracht en samenredzaamheid, over burger- en overheidsparticipatie en over co-productie tussen overheid en burgers. Dat is geheel conform de tijdgeest, maar makkelijker opgeschreven dan gedaan. Want er zijn ingesleten patronen in politiek, bestuur en bureaucratie die de afstand tussen woord en daad groot maken.

Wij zien in de praktijk hoe de eigen dynamiek van het politieke spel (‘wij bepalen de koers’), de beleidskokers (‘hier moet het inpassen’), de verzorgingsstaat (‘dit regelen we uniform’) en de overheidsbureaucratie (‘zo werken de systemen’) die verandering frustreren. De collegeonderhandelingen na de verkiezingen van 19 maart vormen een cruciaal moment om dat te doorbreken. Maar dat vraagt wel om gerichte actie, zowel van de politiek als van lokale initiatiefnemers.

Volgens Soeterbroek en Oelkers worden het interessante tijden…gooi jij ook je steentje in de vijver?

Lees het hele artikel

Advertenties

Annemarie Wensink (Groen Links) vindt dat van Rijn kansen mist!

Groen Links zal vertegenwoordigd worden bij het politiek café door Annemarie Wensink.
Zij heeft geen foto in kunnen leveren, maar we ontmoeten haar vrijdag bij het debat.

Dit is haar introductie:
Ik ben Annemarie Wensink en woon ruim 8 jaar in ijsselstein,
ik ben al 35 jaar in de jeugdhulpverlening en de zorg werkzaam.
Ik werk nu voor s’ Heerenloo en ben leidinggevende van een woonproject voor mensen met een niet aangeboren hersenaandoening en daarnaast leidinggevende van een aantal teams die hulpverlening bieden aan gezinnen en hun kinderen met een licht verstandelijke beperking ( met allerlei bijkomende problematiek)
Ik heb 4 volwassen zonen en mijn partner heeft 2 zonen.
ik ben jarenlang intensief mantelzorger geweest en sinds kort voor mijn broer die een herseninfarct heeft gehad en alleen woont in Arnhem.
ik ben dus gepokt en gemazeld wbt de zorg en ik kan mijzelf met recht een ervaringsdeskundige noemen wat betreft de zorg en de jeugdhulpverlening
Daarom sta ik met volle overtuiging achter de standpunten van Groen Links aangaande de de WMO en jeugd en de langdurige zorg.
Ik maak me grote zorgen over wat de gevolgen kunnen zijn van alle stelselherzieningen en de daarmee gepaarde gaande bezuinigingen.

Dit is mijn pitch:
GroenLinks wil meer invloed van mensen op Wmo
Het kabinet wil veel veranderen in het beleid voor mensen met een beperking.
Als de plannen door gaan, is zorg in de buurt en werk voor mensen met een
arbeidshandicap straks de verantwoordelijkheid van gemeenten.
Dat biedt kansen, want gemeenten kunnen de zorg dichterbij organiseren en meer inzetten
op preventie Maar met de miljardenbezuiniging van dit kabinet wordt dat een onmogelijke opgave voor gemeenten.
Niet de mensen, maar de bezuinigingen staan voorop.
Mensen en de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, zouden centraal
moeten staan. Maar de discussies gaan helaas vooral over cijfers en beleid. En de discussies worden vooral gevoerd tussen instanties. Het gaat dus niet om wat mensen echt nodig hebben, maar om wat beleidsmakers denken dat nodig is. De mensen om wie het gaat, daar wordt nauwelijks mee gesproken.Over het hoofd van de mensen worden daarmee grote beslissingen genomen.

De gemiste kansen van van Rijn
De Jeugdwet geeft niet alleen een overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten, maar ook een transformatie: preventie en vroegere beschikbaarheid moeten voorkomen dat problemen zo uit de hand lopen dat er veel ingrijpender hulp nodig is. Daarom moet elk kind of gezin zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener of team terechtkomen. Dat vraagt investeringen in vroege signalering van problemen bij kinderen en gezinnen, snelle begeleiding en doorverwijzing waar nodig, voorkomen van wachtlijsten, en goede samenwerking tussen huisarts, scholen, jeugdhulpverleners, kinderpsychiaters, jongerenwerkers, enzovoorts.
inderdaad is er nu te veel versnippering en hangt het vaak van toeval en het doorzettingsvermogen van ouders af of hun kind de juiste zorg krijgt. Het probleem is echter dat Van Rijn tegelijk ingrijpend wil bezuinigen. Iedereen begrijpt dat zo’n transformatie en de daarbij horende reorganisatie in de eerste jaren alleen maar geld kosten. Op termijn kan het in theorie goedkoper worden als de preventie vruchten afwerpt, maar voorlopig zal de jeugdhulp alleen maar duurder worden. Door nu te bezuinigen, kan de transformatie geen succes worden en klagen we over een paar jaar weer net zo hard over de jeugdzorg als nu.

Volgens Bieke Oskam kunnen mensen in de politiek een verschil maken!

Als de zevende deelnemer aan het politiek café, stelt zich voor Bieke Oskam (CDA):
foto bieke oskam

Ik, Bieke, ben geboren op 5 november 1963, ben opgegroeid in Twente, mijn vader komt uit IJsselstein, maar ik woon al tien jaar, met Roland, in IJsselstein.
Ik werk al jaren “in de landelijke politiek” in diverse functies maar ben begonnen bij de CDA-Tweede Kamerfractie. Een prachtige tijd waardoor ik voorgoed verslingerd ben aan de politiek. In de politiek kunnen mensen een verschil maken. Dat gaat soms met kleine stapjes en grote tegenslagen. Maar zonder idealisme en samenwerking verandert er niets en blijft alleen cynisme over. Als mantelzorger, heb ik de afgelopen jaren geleerd dat het belangrijk is dat deze zorg mogelijk is, in goed overleg met werkgevers. En dat mensen soms verzuipen in de ingewikkeldheid van systemen en hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste mensen en loketten. Terwijl ze liever met die toch al zo zware zorg bezig zijn. Als grootste uitdaging voor de komende periode zie ik de nieuwe taken die op de gemeente af komen op het gebied van jeugd en welzijn. Ik hoop dat ik, een heel klein beetje kan helpen om te zorgen dat mensen hulp blijven krijgen als ze die echt nodig hebben.

Mijn belangrijkste pitches zijn:
-de gemeente moet mantelzorgers actief en op maat ondersteunen.
-bij de overgang van taken op gebied van jeugd en welzijn mag er niemand tussen wal en schip vallen.

Bieke heeft uitgebreid gereageerd op de onderwerpen van het politiek café. Dit geeft veel informatie over wat zij en het CDA vinden.

Onderwerp 1. De kracht van vrouwen in de participatiemaatschappij maar ook de rol die vrouwen krijgen, binnen de verschuivingen in het sociale domein rondom (mantel)zorg) en zelfredzaamheid.

De komende tijd verandert er veel op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente krijgt meer taken maar op het budget dat wordt overgeheveld, wordt wel behoorlijk bezuinigd. De overheid verwacht dus van de burger dat deze meer zelf doet. Dat ouderen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen als ze dat kunnen, met wat (meer) hulp van familie en buurt bijvoorbeeld. Dat is op zich prima en geeft kansen. Maar daarbij moet de balans wel goed in de gaten gehouden worden. Het kan niet zo zijn dat alle taken bij steeds dezelfde mensen terecht komen. Dat we van met name vrouwen maar verwachten dat ze én de perfecte moeder zijn, en de perfecte dochter die voor haar hulpbehoevende ouders zorgt en ook nog eens volop meedraait in de maatschappij met (vrijwilligers-)werk. De gemeente kan en moet mensen ondersteunen met goede afspraken, hulp op maat waar dat nodig is en een mantelzorgsteunpunt.
Overigens wordt de term participatie-maatschappij op allerlei manieren gebruikt en misbruikt. Voor het CDA betekent het: kunnen en willen meedoen binnen je mogelijkheden. Degenen die kunnen, moeten de kansen pakken en bijdragen. Voor degene die echt niet kan, moet er een fatsoenlijk vangnet zijn. Daar staan we voor. Altijd.

Onderwerp 2. Economische zelfstandigheid van vrouwen

De economische zelfstandigheid van vrouwen is een grote verworvenheid, die we moeten koesteren en in stand houden. Mijn moeder had geen keuze, ze moest stoppen met werken toen ze in verwachting was. Nu is dat gelukkig beter geregeld, vrouwen hoeven niet meer afhankelijk te zijn van hun echtgenoot. Maar we moeten ook geen beelden opdringen; dat alleen fulltime werken zaligmakend is en iedereen een powervrouw moet zijn a la Heleen Mees. Vrouwen vullen die zelfstandigheid zelf in, in overleg met hun omgeving. Waarbij zorg en arbeid een evenwichtige benadering vragen en persoonlijke keuze zijn. En participatie betekent niet alleen betaald werk doen, dat lukt niet iedereen door bijvoorbeeld gezondheidsklachten of andere beperkingen. Juist dan is mee kunnen doen o zo belangrijk. Daarbij moet bovendien bedacht worden dat die zelfde participatie-maatschappij zonder vrijwilligerswerk en mantelzorg piepend tot stand komt. Waardering dus voor iedereen die meedoet op zijn of haar manier en een steentje bijdraagt.

Onderwerp 3. Toekomstbestendige huisvesting en het gebruik van de publieke ruimten in IJsselstein

We willen graag dat oudere mensen en mensen met een beperking langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Niet wegstoppen in grote kille kolossen. Daarvoor moet wel toekomstbestendig gebouwd worden en moeten we als samenleving op tijd voorzieningen treffen. Dat vraagt vooruitkijken en overleg met zorginstanties en wooncorporaties. De gemeente heeft hierin een ondersteunende en stimulerende taak. Om te zorgen dat er gelijkvloerse woningen worden gebouwd en aanpassingen van bestaande woningen mogelijk zijn. Publieke ruimten moeten goed toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen met een beperking moeten zich zo vrij mogelijk kunnen bewegen en niet overal hulp hoeven vragen. Wat niet wegneemt dat het ons allemaal siert als we een handje helpen indien nodig.

Onderwerp 4. Sociale en fysieke veiligheid in de omgeving in samenhang met gezondheid

Kinderen, ouderen en mensen met een fysieke of andere beperking voelen zich vaak kwetsbaarder en zijn dat ook. Een lelijke val door een duw of een losse straattegel heeft grote gevolgen. Zorgen voor meer veiligheid in de buurt is dus heel sociaal en geen kwestie van hardliners en rouwdouwers. Als het veilig is op straat, kunnen mensen zich beter bewegen en meedoen in de maatschappij. Goede openbare verlichting op straat, toezichthouders en een eigen politiebureau blijven dus hard nodig. Vooral op de fiets willen vrouwen zich veilig voelen en niet beperkt. Naast goede verlichting speelt ook sociale veiligheid een belangrijke rol; met elkaar meerijden en een oogje in het zeil houden.

Programma politiek café op 28 februari

PROGRAMMA POLITIEK CAFÉ 28 FEBRUARI 2014
Plaats: Bibliotheek IJsselstein, 2e verdieping
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur (inloop 19 uur)
Sluiting: 22.00 uur
Debatleider: Dieny Scheffer

foto dieny scheffer

Deelnemers:
• Jeanette de Neijs, PvdA
• Anastasia van Noort, VVD
• Marijke van Beukering, D66
• Helga Boterman, SP
• Els Kooy, CU
• Paul Kokkeler, LDIJ
• Bieke Oskam, CDA
• Liseth Oosterbroek(onder voorbehoud), GroenLinks

Globale tijdsindeling
1. 19.30 uur Welkom door Vrouwen en IJsselstein
2. 19.35 Introductie deelnemers
3. 19.45 uur – 21.30 uur Debat aan de hand van stellingen

Per stelling zullen in eerste instantie twee deelnemers gevraagd de discussie aan te gaan. Zij debatteren aan de hand van stellingen over onderwerpen als vrijwilligerswerk, economische zelfstandigheid, huisvesting en sociale veiligheid. En dat allemaal vanuit het perspectief van vrouwen. De stelling wordt ingeleid door de debatleider en geprojecteerd op het scherm. Zonodig kan andere deelnemers ook hun mening gevraagd worden.
De aanwezigen in de zaal kunnen meedoen, er is gelegenheid om vragen te stellen. Per stelling is ongeveer 15 minuten beschikbaar.

4. 21.30 – 22.00 uur Afsluiting, dankwoord, drankje, netwerkborrel. Gelegenheid tot ontmoeting en uitdelen campagnematerialen. Deze kunnen worden neergelegd op de tafels.
5. 22.00 uur Sluiting

Helga Boterman ( SP) vindt dat een betere samenleving bij je zelf begint

Ik ben Helga Boterman en ik ben op de eerste plaats trotse moeder van twee zonen. Maarten die op 28-02 ook jarig is en 6 is geworden en Robin van 2,5 jaar. In het dagelijks leven ben ik coördinator op een afdeling waar 26 chronisch harddrugsverslaafde wonen in Utrecht. Op dit moment ben ik in mijn vrije tijd hard aan het trainen om in Maart klaar te zijn voor de raad en in januari 2015 de alternatieve Elfstedentocht te gaan schaatsen op de Weissensee om op deze manier geld in te zamelen voor onderzoek tegen taaislijmziekte. Ik ben geboren en getogen in Utrecht maar woon sinds 17 jaar met heel veel plezier in IJsselstein.

foto helga boterman

Wat doe ik in de politiek?
Ik ben al jaren lid van de SP. 5 jaar geleden besloot ik politiek actief te gaan worden omdat ik vind dat een betere samenleving bij jezelf begint. Ik heb binnen het bestuur allerlei functies bekleed tot ik 1,5 jaar geleden voor het cluster Samenleving werd gevraagd. Ik heb niet lang na hoeven denken of ik dit wilde. Ik weet zeker dat ik door mijn politieke inbreng IJsselstein een stuk mooier en socialer kan maken. En daar zal ik mij altijd 100%voor inzetten .

Wat beweegt mij?
Net zoals in mijn dagelijks werk met verslaafde ben ik in de overtuiging dat ik niet op deze wereld ben gezet om alleen voor de mensen in mijn directe omgeving te zorgen. Ik ben er ook om er voor te zorgen dat mensen die ik niet ken, mede door mijn inbreng, een zo goed mogelijk leven te bieden. Het mooie aan de politiek is dat je je zowel voor de individu kan inzetten als voor hele groepen inwoners. Ik kan enorm boos worden als ik zie dat mensen over de ruggen van andere zelf beter willen worden. Want hoe kan het dat mensen worden ontslagen door wanbeleid van hogerhand en dat deze managers hoge bonussen mee krijgen? Dat gaat er bij mij echt niet in.

Mijn pitch
Economische zelfstandigheid van vrouwen:
Economische zelfstandigheid is een groot goed. Op het moment dat je afhankelijk wordt van allerlei toeslagen om aan je eerste levensonderhoud te voldoen maakt dat je kwetsbaar. Vaak wordt er gedacht dat dit alleen de mensen treft met een uitkering. Niks is minder waar. Mede door de crisis is er een grote groep bijgekomen vanuit de middenklasse. De zogenoemde werkende armen. Wij vinden dat de gemeente actief beleid moet gaan voeren om de werkende armen op te sporen en te begeleiden. Alleen staande moeders mogen wat ons betreft geen achterstand krijgen op de arbeidsmarkt. Hier zal maatwerk geleverd moeten worden om deze achterstand op te heffen.
Verschuiving sociaal domein rondom (mantel)zorg:
De druk op mantelzorgers zal aankomende periode enorm gaan toenemen.
Heel veel vrouwen vinden niet dat ze aan mantelzorg doen omdat het normaal is dat je voor je moeder of vader zorgt. Mantelzorgers moeten goed ondersteund worden en per mantelzorger moet er gekeken worden waar iemand behoefte aan heeft. Dit kan een cursus zijn tot aan dat een mantelzorger even er tussen uit kan. Een goed werkend mantelzorgorganisatie is hierbij van groot belang.

Naastenliefde moet weer gewoon worden, volgens Anastasia van Noort van de VVD

De vijfde deelnemer aan het politiek café is Anastasia van Noort van de VVD. Zij is nu al als gemeenteraadslid actief.

Anastasia foto 2

wie: Anastasia van Noort, moeder, zelfstandig ondernemer, bestuurder en raadslid
wat: Namens VVD IJsselstein sinds 2010 raadslid en sinds 2014 voorzitter van Cluster Ruimte
waarom: ik heb een hekel aan verspilling van maatschappelijke gelden en vind dat, als je commentaar hebt op het systeem, je de verantwoordelijkheid moet nemen om daar zelf wat aan te doen.
wat beweegt me: Ik ben een netwerker, een verbinder en ik houd ervan om initiatieven te koppelen aan de juiste mensen. Ik krijg energie van het oplossen van problemen en een beter, veiliger en gezond financieel IJsselstein neer te zetten voor onze kinderen en de toekomstige generatie IJsselsteiners.

Pitch
Over ruimte
Indien er schoollokalen of andere door de gemeente gefinancierde gebouwen leeg staan is dat zonde. De gemeente moet, wat de vvd betreft, als intermediair optreden om de ruimten optimaal te laten benutten door andere maatschappelijke organisaties, waarbij afspraken gemaakt moeten worden over aansprakelijkheid en gebruik.

Over balans voor vrouwen
Arbeid is meer dan betaald werk. Het is ook participeren in de maatschappij. En van vrouwen wordt steeds meer gevraagd. Als moeder, als partner, als werknemer of wellicht als werkgever. Het is daarbij van belang om keuzes te maken. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor de balans tussen moeten en willen. En accepteren dat het niet altijd 100 procent kan. Dat is geen politiek, dat is een levensvisie.

Over veiligheid
In IJsselstein moet je veilig over straat kunnen. In je huis wonen zonder je zorgen te hoeven maken over de inbraakgevoeligheid. Dit kan door veiligheidsmaatregelen te treffen. Maar ook door te weten dat de VVD inzet op meer ogen op straat. Door inzet van boa’s, streetcoaches, maar ook door het gebruik van mobiele camera’s. En daarbij blijft wat ons betreft staan dat als iemand een misdrijf heeft begaan dat de vandaal betaalt. Dat heeft de afgelopen 4 jaar gewerkt en dat blijven we doen.

Over mantelzorg
VVD wil de zorg betaalbaar houden. Dit betekent dat de eerste zorg neerkomt bij directe familie of omgeving. Een pannetje soep voor de buurvrouw die ziek is heet tegenwoordig mantelzorg. Een boodschapje doen voor een senior die de deur niet uit kan heet tegenwoordig vrijwilligerswerk. Maar vroeger heette dit gewoon naastenliefde. En die manier van kijken naar elkaar en de maatschappij wordt nu de participatiemaatschappij genoemd. Hiermee ontstaat ruimte voor diegene die echte structurele ondersteuning nodig hebben zodat die dit ook daadwerkelijk kunnen krijgen. Want daar willen we uiteraard niet op bezuinigen.

LDIJ pitcht, wil IJsselstein teruggeven aan de burgers!

De tweede presentatie is van de LDIJ,

Paul Kokkeler, portret

Paul Kokkeler zal als enige man, die avond met de vrouwen van de andere partijen in debat gaan over de stellingen.
Introductie van Paul:
Als Rotterdammer woon ik al 23 jaar in IJsselstein. Ik ben lijstduwer voor de LDIJ en heb geen politieke ervaring. Wel werk ik al meer dan 35 jaar voor gemeenten; 11 jaar in loondienst en 24 jaar als interimmanager, meestal dicht tegen de politiek aan als gemeentesecretaris of directeur.

Paul formuleert de pitch voor alle onderwerpen als volgt:
De LDIJ wil IJsselstein weer teruggeven aan de IJsselsteiners. Dat betekent dat initiatieven vanuit de samenleving worden omarmd en de bewoners participeren. En alles wordt zo dicht mogelijk bij de IJsselsteiners georganiseerd.

Dit klinkt krachtig en ferm.
Wij, van Vrouwen&IJsselstein zijn benieuwd hoe de LDIJ dat voor de onderwerpen; de kracht en de rol van vrouwen in de participatiemaatschappij, toekomstbestendige huisvesting, economische zelfstandigheid en veiligheid wil concretiseren.
We gaan het horen op het debat van 28 februari om 19.30 uur in de bibliotheek, jullie komen toch ook???

Deelnemers aan het politiek café?

28 februari komt al dichterbij en de voorbereidingen voor het politiek café zijn in volle gang.
We houden jullie graag op de hoogte wat er allemaal gebeurt.
Met een kleine groep vrouwen bespreken we welke onderwerpen we belangrijk vinden voor vrouwen in IJsselstein. Heb je ook nog ideeën, laat het ons weten. We bekijken ook de partijprogramma’s om te weten wat er als speerpunt benoemd wordt.

Alle partijen hebben ondertussen bekend gemaakt wie zij afvaardigen.
De deelnemers zullen zijn:
CDA Bieke Oskam
CU Els Kooij
D66 Marijke van Beukering
GroenLinks Annemarie Wensink
LDIJ Paul Kokkeler
PvdA Jeanette de Neijs
SP Helga Boterman
VVD Anastasia van Noort

Kennen jullie ze allemaal? Zijn jullie ook nieuwsgierig wie onze belangen vertegenwoordigt in de gemeentelijke politiek?
Wat beweegt deze mensen om veel van hun vrije tijd te gebruiken om zich in te spannen voor de samenleving in IJsselstein.
We hebben alle deelnemers gevraagd een pitch te schrijven en de komende weken zullen we die en een foto publiceren op deze site. Weet je trouwens dat je op de site van de politieke partijen ook kunt lezen wat die partij belangrijk vindt.
Morgen lezen jullie de pitch van Jeanette de Neijs.

Politiek Café – vrijdagavond 28 februari 2014 – uitnodiging

Klik op de foto om deze te vergroten

Kies jij op 19 maart een vrouw in je gemeenteraad?

Kies jij een  vrouw in je gemeenteraad?

Meer vrouwen in de gemeenteraden en B&W’s, maakt de politiek leuker. De mannencultuur wordt doorbroken en er komt meer diversiteit in de manier van met elkaar omgaan, vergaderen en  in de besluiten.

Zijn vrouwen betere bestuurders dan mannen? Dat is niet te zeggen. Wel hebben vrouwen over het algemeen veel oog voor hun directe leefomgeving. Zij weten vaak heel goed  wat er speelt in de lokale samenleving. Zij maken relatief meer dan mannen gebruik van lokale voorzieningen,  staan op schoolpleinen, in verzorgingshuizen en kennen de generaties boven, (de senioren) en onder zich (kinderen en tieners) goed.  Maken veel gebruik van de lokale infrastructuur, kennen de fietsroutes. Zij vormen het grootste aantal vrijwilligers en mantelzorgers.

Meer vrouwen in de plaatselijke politiek heeft  dus een meerwaarde.

Op het politiek café, 28 februari zal elke partij, op één na,  een vrouw afvaardigen voor het debat.

Kom vooral luisteren wat zij te vertellen hebben, dan weet jij, wat  zij belangrijk vinden voor vrouwen in  IJsselstein.

vergadering vrouwen

%d bloggers liken dit: