Politiek Café op RTV9

RTV9 was erbij op 28 februari en heeft er een mooi filmpje van gemaakt:

Opname politiek café

Tweetreach van Politiek Café Vrouwen&IJsselstein

Tweetreach is een programma waarmee je een overzicht kunt krijgen van het bereik van de tweets die op Twitter over een onderwerp gepost zijn. Vrouwen&IJsselstein was nieuwsgierig naar het bereik van de tweets over het Politiek Café van 28 februari, en maakte een paar samenvattingen via Tweetreach:

TweetReach_vrouwijssel_politiek_cafe

TweetReach_vrouwijssel_dienyscheffer

TweetReach_vrouwijssel_bieblekijssel

 

Alle pitches van de politieke vrouwen zijn bekend, kies jij voor een vrouw?

Hoe zit het eigenlijk?

Het percentage vrouwen in gemeenteraden is 26,65 (bron: Staat van Bestuur). Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zetten we in op een flinke stijging van dit percentage. Lees de motivatie van onderstaande personen, waarom zij meer vrouwen in de gemeentepolitiek belangrijk vinden.

IK KIES EEN VROUW…
… omdat het democratisch is.
Uit democratisch oogpunt zou het terecht zijn als gemeenteraden voor ruim de helft uit vrouwen zouden bestaan.
Dorenda Gerts, Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat bekwaamheid nog steeds het uitgangspunt is.
Als een vrouw een hoge functie bereikt dankzij, bijvoorbeeld positieve discriminatie of vrouwenquota, wordt zij vaak een ‘excuustruus’ genoemd. Onzin natuurlijk. Gelijke bekwaamheid is altijd minimaal het uitgangspunt. Bij onze actie, Kies een vrouw, gaan we dan ook uit van de grote hoeveelheid uiterst capabele vrouwen die op de verschillende kieslijsten staan.
Anneke van Veen, Vice-voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat divers samengestelde organisaties beter functioneren en dat zeg ik als een man.
Mannen die nu in topposities zitten, moeten zich er nog meer van bewust worden dat diversiteit echt werkt en dat het een nuttig en noodzakelijk onderdeel is van de transformatieslag die gemaakt moet worden.
Herman Wijffels, Woman Capital: Zeven topmannen over vrouwen aan de top

IK KIES EEN VROUW…
… omdat we gelijkheid af moeten dwingen.
We hebben niet het eeuwige leven. Ik heb geconcludeerd dat als we alleen stréven naar gelijke verhoudingen, het te lang duurt. Je moet het afdwingen.
Neelie Kroes (bron: Inforeeks NVR, april 2009)

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen andere accenten leggen.
Steeds meer wordt onderkend dat besturen van organisaties en bedrijven beter functioneren als ze divers zijn samengesteld. Vrouwen zijn niet beter dan mannen maar hebben andere eigenschappen en leggen andere accenten dan mannen.
Lotte Wouters, Beleidsmedewerker Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen gevochten hebben om te mogen stemmen.
Het uitbrengen van een stem is een recht. Een recht waarvoor vrouwen als Aletta Jacobs eind 19e eeuw hebben moeten strijden.

alletta jacobs

Laat je stem niet verloren gaan en kom morgen luisteren wat de politieke vrouwen en één man te vertellen hebben over hun ideeën over leven en zorgen in IJsselstein.
Laat je stem een bewuste stem zijn!

We zien jullie graag morgen, vrijdag 28 februari om 19.30 uur in de bibliotheek op de tweede verdieping!!

Annemarie Wensink (Groen Links) vindt dat van Rijn kansen mist!

Groen Links zal vertegenwoordigd worden bij het politiek café door Annemarie Wensink.
Zij heeft geen foto in kunnen leveren, maar we ontmoeten haar vrijdag bij het debat.

Dit is haar introductie:
Ik ben Annemarie Wensink en woon ruim 8 jaar in ijsselstein,
ik ben al 35 jaar in de jeugdhulpverlening en de zorg werkzaam.
Ik werk nu voor s’ Heerenloo en ben leidinggevende van een woonproject voor mensen met een niet aangeboren hersenaandoening en daarnaast leidinggevende van een aantal teams die hulpverlening bieden aan gezinnen en hun kinderen met een licht verstandelijke beperking ( met allerlei bijkomende problematiek)
Ik heb 4 volwassen zonen en mijn partner heeft 2 zonen.
ik ben jarenlang intensief mantelzorger geweest en sinds kort voor mijn broer die een herseninfarct heeft gehad en alleen woont in Arnhem.
ik ben dus gepokt en gemazeld wbt de zorg en ik kan mijzelf met recht een ervaringsdeskundige noemen wat betreft de zorg en de jeugdhulpverlening
Daarom sta ik met volle overtuiging achter de standpunten van Groen Links aangaande de de WMO en jeugd en de langdurige zorg.
Ik maak me grote zorgen over wat de gevolgen kunnen zijn van alle stelselherzieningen en de daarmee gepaarde gaande bezuinigingen.

Dit is mijn pitch:
GroenLinks wil meer invloed van mensen op Wmo
Het kabinet wil veel veranderen in het beleid voor mensen met een beperking.
Als de plannen door gaan, is zorg in de buurt en werk voor mensen met een
arbeidshandicap straks de verantwoordelijkheid van gemeenten.
Dat biedt kansen, want gemeenten kunnen de zorg dichterbij organiseren en meer inzetten
op preventie Maar met de miljardenbezuiniging van dit kabinet wordt dat een onmogelijke opgave voor gemeenten.
Niet de mensen, maar de bezuinigingen staan voorop.
Mensen en de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, zouden centraal
moeten staan. Maar de discussies gaan helaas vooral over cijfers en beleid. En de discussies worden vooral gevoerd tussen instanties. Het gaat dus niet om wat mensen echt nodig hebben, maar om wat beleidsmakers denken dat nodig is. De mensen om wie het gaat, daar wordt nauwelijks mee gesproken.Over het hoofd van de mensen worden daarmee grote beslissingen genomen.

De gemiste kansen van van Rijn
De Jeugdwet geeft niet alleen een overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten, maar ook een transformatie: preventie en vroegere beschikbaarheid moeten voorkomen dat problemen zo uit de hand lopen dat er veel ingrijpender hulp nodig is. Daarom moet elk kind of gezin zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener of team terechtkomen. Dat vraagt investeringen in vroege signalering van problemen bij kinderen en gezinnen, snelle begeleiding en doorverwijzing waar nodig, voorkomen van wachtlijsten, en goede samenwerking tussen huisarts, scholen, jeugdhulpverleners, kinderpsychiaters, jongerenwerkers, enzovoorts.
inderdaad is er nu te veel versnippering en hangt het vaak van toeval en het doorzettingsvermogen van ouders af of hun kind de juiste zorg krijgt. Het probleem is echter dat Van Rijn tegelijk ingrijpend wil bezuinigen. Iedereen begrijpt dat zo’n transformatie en de daarbij horende reorganisatie in de eerste jaren alleen maar geld kosten. Op termijn kan het in theorie goedkoper worden als de preventie vruchten afwerpt, maar voorlopig zal de jeugdhulp alleen maar duurder worden. Door nu te bezuinigen, kan de transformatie geen succes worden en klagen we over een paar jaar weer net zo hard over de jeugdzorg als nu.

Volgens Bieke Oskam kunnen mensen in de politiek een verschil maken!

Als de zevende deelnemer aan het politiek café, stelt zich voor Bieke Oskam (CDA):
foto bieke oskam

Ik, Bieke, ben geboren op 5 november 1963, ben opgegroeid in Twente, mijn vader komt uit IJsselstein, maar ik woon al tien jaar, met Roland, in IJsselstein.
Ik werk al jaren “in de landelijke politiek” in diverse functies maar ben begonnen bij de CDA-Tweede Kamerfractie. Een prachtige tijd waardoor ik voorgoed verslingerd ben aan de politiek. In de politiek kunnen mensen een verschil maken. Dat gaat soms met kleine stapjes en grote tegenslagen. Maar zonder idealisme en samenwerking verandert er niets en blijft alleen cynisme over. Als mantelzorger, heb ik de afgelopen jaren geleerd dat het belangrijk is dat deze zorg mogelijk is, in goed overleg met werkgevers. En dat mensen soms verzuipen in de ingewikkeldheid van systemen en hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste mensen en loketten. Terwijl ze liever met die toch al zo zware zorg bezig zijn. Als grootste uitdaging voor de komende periode zie ik de nieuwe taken die op de gemeente af komen op het gebied van jeugd en welzijn. Ik hoop dat ik, een heel klein beetje kan helpen om te zorgen dat mensen hulp blijven krijgen als ze die echt nodig hebben.

Mijn belangrijkste pitches zijn:
-de gemeente moet mantelzorgers actief en op maat ondersteunen.
-bij de overgang van taken op gebied van jeugd en welzijn mag er niemand tussen wal en schip vallen.

Bieke heeft uitgebreid gereageerd op de onderwerpen van het politiek café. Dit geeft veel informatie over wat zij en het CDA vinden.

Onderwerp 1. De kracht van vrouwen in de participatiemaatschappij maar ook de rol die vrouwen krijgen, binnen de verschuivingen in het sociale domein rondom (mantel)zorg) en zelfredzaamheid.

De komende tijd verandert er veel op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente krijgt meer taken maar op het budget dat wordt overgeheveld, wordt wel behoorlijk bezuinigd. De overheid verwacht dus van de burger dat deze meer zelf doet. Dat ouderen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen als ze dat kunnen, met wat (meer) hulp van familie en buurt bijvoorbeeld. Dat is op zich prima en geeft kansen. Maar daarbij moet de balans wel goed in de gaten gehouden worden. Het kan niet zo zijn dat alle taken bij steeds dezelfde mensen terecht komen. Dat we van met name vrouwen maar verwachten dat ze én de perfecte moeder zijn, en de perfecte dochter die voor haar hulpbehoevende ouders zorgt en ook nog eens volop meedraait in de maatschappij met (vrijwilligers-)werk. De gemeente kan en moet mensen ondersteunen met goede afspraken, hulp op maat waar dat nodig is en een mantelzorgsteunpunt.
Overigens wordt de term participatie-maatschappij op allerlei manieren gebruikt en misbruikt. Voor het CDA betekent het: kunnen en willen meedoen binnen je mogelijkheden. Degenen die kunnen, moeten de kansen pakken en bijdragen. Voor degene die echt niet kan, moet er een fatsoenlijk vangnet zijn. Daar staan we voor. Altijd.

Onderwerp 2. Economische zelfstandigheid van vrouwen

De economische zelfstandigheid van vrouwen is een grote verworvenheid, die we moeten koesteren en in stand houden. Mijn moeder had geen keuze, ze moest stoppen met werken toen ze in verwachting was. Nu is dat gelukkig beter geregeld, vrouwen hoeven niet meer afhankelijk te zijn van hun echtgenoot. Maar we moeten ook geen beelden opdringen; dat alleen fulltime werken zaligmakend is en iedereen een powervrouw moet zijn a la Heleen Mees. Vrouwen vullen die zelfstandigheid zelf in, in overleg met hun omgeving. Waarbij zorg en arbeid een evenwichtige benadering vragen en persoonlijke keuze zijn. En participatie betekent niet alleen betaald werk doen, dat lukt niet iedereen door bijvoorbeeld gezondheidsklachten of andere beperkingen. Juist dan is mee kunnen doen o zo belangrijk. Daarbij moet bovendien bedacht worden dat die zelfde participatie-maatschappij zonder vrijwilligerswerk en mantelzorg piepend tot stand komt. Waardering dus voor iedereen die meedoet op zijn of haar manier en een steentje bijdraagt.

Onderwerp 3. Toekomstbestendige huisvesting en het gebruik van de publieke ruimten in IJsselstein

We willen graag dat oudere mensen en mensen met een beperking langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Niet wegstoppen in grote kille kolossen. Daarvoor moet wel toekomstbestendig gebouwd worden en moeten we als samenleving op tijd voorzieningen treffen. Dat vraagt vooruitkijken en overleg met zorginstanties en wooncorporaties. De gemeente heeft hierin een ondersteunende en stimulerende taak. Om te zorgen dat er gelijkvloerse woningen worden gebouwd en aanpassingen van bestaande woningen mogelijk zijn. Publieke ruimten moeten goed toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen met een beperking moeten zich zo vrij mogelijk kunnen bewegen en niet overal hulp hoeven vragen. Wat niet wegneemt dat het ons allemaal siert als we een handje helpen indien nodig.

Onderwerp 4. Sociale en fysieke veiligheid in de omgeving in samenhang met gezondheid

Kinderen, ouderen en mensen met een fysieke of andere beperking voelen zich vaak kwetsbaarder en zijn dat ook. Een lelijke val door een duw of een losse straattegel heeft grote gevolgen. Zorgen voor meer veiligheid in de buurt is dus heel sociaal en geen kwestie van hardliners en rouwdouwers. Als het veilig is op straat, kunnen mensen zich beter bewegen en meedoen in de maatschappij. Goede openbare verlichting op straat, toezichthouders en een eigen politiebureau blijven dus hard nodig. Vooral op de fiets willen vrouwen zich veilig voelen en niet beperkt. Naast goede verlichting speelt ook sociale veiligheid een belangrijke rol; met elkaar meerijden en een oogje in het zeil houden.

Voorbereidingen politiek café in volle gang

Op 28 februari 2014 organiseert Vrouwen&IJsselstein samen met de Bibliotheek IJsselstein, het politiek café. Het idee om gezamenlijk een politiek café te organiseren ontstond tijdens de Beursvloer van 2013. Daar ontmoeten maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar om met gesloten beurs diensten uit te wisselen. Voor de stichting Vrouwen&IJsselstein is het een prima mogelijkheid om deals te sluiten met andere maatschappelijke organisaties of met private partijen. We bedenken dan een creatieve tegenprestatie.
Op de Beurs bleek dat de Bibliotheek van plan was om een politiek café te organiseren. Vrouwen&IJsselstein had datzelfde plan maar dan wel een debat over onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen. Het tweede doel was ook vrouwen meer bij de politiek te betrekken zodat hun stem op 19 maart een bewuste stem is.
Annemarie Doesburg en Catrien Corstens van de Bibliotheek zijn nauw bij de organisatie betrokken. De Bibliotheek staat nog veel meer als vroeger midden in de samenleving en biedt de mogelijkheid bijeenkomsten te organiseren, wil een ontmoetingsplek zijn, bindt en verbindt organisaties. Het politiek café is een mooi voorbeeld daarvan.
Ook kun je er prima overleggen, zoals op de foto is te zien. Daarop zijn te zien behalve Catrien, de drie leden van de voorbereidingsgroep: Marja van Rooijen en Leny Gubbi van het bestuur en Hannie Kraaykamp, één van onze vrijwilligers, die een grote bijdrage levert bij de voorbereiding.

href=”https://vrouwenenijsselstein.files.wordpress.com/2014/02/foto-voorbereiding-politiek-cafe-met-bieb.jpg”>foto voorbereiding politiek cafe met bieb

Programma politiek café op 28 februari

PROGRAMMA POLITIEK CAFÉ 28 FEBRUARI 2014
Plaats: Bibliotheek IJsselstein, 2e verdieping
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur (inloop 19 uur)
Sluiting: 22.00 uur
Debatleider: Dieny Scheffer

foto dieny scheffer

Deelnemers:
• Jeanette de Neijs, PvdA
• Anastasia van Noort, VVD
• Marijke van Beukering, D66
• Helga Boterman, SP
• Els Kooy, CU
• Paul Kokkeler, LDIJ
• Bieke Oskam, CDA
• Liseth Oosterbroek(onder voorbehoud), GroenLinks

Globale tijdsindeling
1. 19.30 uur Welkom door Vrouwen en IJsselstein
2. 19.35 Introductie deelnemers
3. 19.45 uur – 21.30 uur Debat aan de hand van stellingen

Per stelling zullen in eerste instantie twee deelnemers gevraagd de discussie aan te gaan. Zij debatteren aan de hand van stellingen over onderwerpen als vrijwilligerswerk, economische zelfstandigheid, huisvesting en sociale veiligheid. En dat allemaal vanuit het perspectief van vrouwen. De stelling wordt ingeleid door de debatleider en geprojecteerd op het scherm. Zonodig kan andere deelnemers ook hun mening gevraagd worden.
De aanwezigen in de zaal kunnen meedoen, er is gelegenheid om vragen te stellen. Per stelling is ongeveer 15 minuten beschikbaar.

4. 21.30 – 22.00 uur Afsluiting, dankwoord, drankje, netwerkborrel. Gelegenheid tot ontmoeting en uitdelen campagnematerialen. Deze kunnen worden neergelegd op de tafels.
5. 22.00 uur Sluiting

Helga Boterman ( SP) vindt dat een betere samenleving bij je zelf begint

Ik ben Helga Boterman en ik ben op de eerste plaats trotse moeder van twee zonen. Maarten die op 28-02 ook jarig is en 6 is geworden en Robin van 2,5 jaar. In het dagelijks leven ben ik coördinator op een afdeling waar 26 chronisch harddrugsverslaafde wonen in Utrecht. Op dit moment ben ik in mijn vrije tijd hard aan het trainen om in Maart klaar te zijn voor de raad en in januari 2015 de alternatieve Elfstedentocht te gaan schaatsen op de Weissensee om op deze manier geld in te zamelen voor onderzoek tegen taaislijmziekte. Ik ben geboren en getogen in Utrecht maar woon sinds 17 jaar met heel veel plezier in IJsselstein.

foto helga boterman

Wat doe ik in de politiek?
Ik ben al jaren lid van de SP. 5 jaar geleden besloot ik politiek actief te gaan worden omdat ik vind dat een betere samenleving bij jezelf begint. Ik heb binnen het bestuur allerlei functies bekleed tot ik 1,5 jaar geleden voor het cluster Samenleving werd gevraagd. Ik heb niet lang na hoeven denken of ik dit wilde. Ik weet zeker dat ik door mijn politieke inbreng IJsselstein een stuk mooier en socialer kan maken. En daar zal ik mij altijd 100%voor inzetten .

Wat beweegt mij?
Net zoals in mijn dagelijks werk met verslaafde ben ik in de overtuiging dat ik niet op deze wereld ben gezet om alleen voor de mensen in mijn directe omgeving te zorgen. Ik ben er ook om er voor te zorgen dat mensen die ik niet ken, mede door mijn inbreng, een zo goed mogelijk leven te bieden. Het mooie aan de politiek is dat je je zowel voor de individu kan inzetten als voor hele groepen inwoners. Ik kan enorm boos worden als ik zie dat mensen over de ruggen van andere zelf beter willen worden. Want hoe kan het dat mensen worden ontslagen door wanbeleid van hogerhand en dat deze managers hoge bonussen mee krijgen? Dat gaat er bij mij echt niet in.

Mijn pitch
Economische zelfstandigheid van vrouwen:
Economische zelfstandigheid is een groot goed. Op het moment dat je afhankelijk wordt van allerlei toeslagen om aan je eerste levensonderhoud te voldoen maakt dat je kwetsbaar. Vaak wordt er gedacht dat dit alleen de mensen treft met een uitkering. Niks is minder waar. Mede door de crisis is er een grote groep bijgekomen vanuit de middenklasse. De zogenoemde werkende armen. Wij vinden dat de gemeente actief beleid moet gaan voeren om de werkende armen op te sporen en te begeleiden. Alleen staande moeders mogen wat ons betreft geen achterstand krijgen op de arbeidsmarkt. Hier zal maatwerk geleverd moeten worden om deze achterstand op te heffen.
Verschuiving sociaal domein rondom (mantel)zorg:
De druk op mantelzorgers zal aankomende periode enorm gaan toenemen.
Heel veel vrouwen vinden niet dat ze aan mantelzorg doen omdat het normaal is dat je voor je moeder of vader zorgt. Mantelzorgers moeten goed ondersteund worden en per mantelzorger moet er gekeken worden waar iemand behoefte aan heeft. Dit kan een cursus zijn tot aan dat een mantelzorger even er tussen uit kan. Een goed werkend mantelzorgorganisatie is hierbij van groot belang.

Naastenliefde moet weer gewoon worden, volgens Anastasia van Noort van de VVD

De vijfde deelnemer aan het politiek café is Anastasia van Noort van de VVD. Zij is nu al als gemeenteraadslid actief.

Anastasia foto 2

wie: Anastasia van Noort, moeder, zelfstandig ondernemer, bestuurder en raadslid
wat: Namens VVD IJsselstein sinds 2010 raadslid en sinds 2014 voorzitter van Cluster Ruimte
waarom: ik heb een hekel aan verspilling van maatschappelijke gelden en vind dat, als je commentaar hebt op het systeem, je de verantwoordelijkheid moet nemen om daar zelf wat aan te doen.
wat beweegt me: Ik ben een netwerker, een verbinder en ik houd ervan om initiatieven te koppelen aan de juiste mensen. Ik krijg energie van het oplossen van problemen en een beter, veiliger en gezond financieel IJsselstein neer te zetten voor onze kinderen en de toekomstige generatie IJsselsteiners.

Pitch
Over ruimte
Indien er schoollokalen of andere door de gemeente gefinancierde gebouwen leeg staan is dat zonde. De gemeente moet, wat de vvd betreft, als intermediair optreden om de ruimten optimaal te laten benutten door andere maatschappelijke organisaties, waarbij afspraken gemaakt moeten worden over aansprakelijkheid en gebruik.

Over balans voor vrouwen
Arbeid is meer dan betaald werk. Het is ook participeren in de maatschappij. En van vrouwen wordt steeds meer gevraagd. Als moeder, als partner, als werknemer of wellicht als werkgever. Het is daarbij van belang om keuzes te maken. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor de balans tussen moeten en willen. En accepteren dat het niet altijd 100 procent kan. Dat is geen politiek, dat is een levensvisie.

Over veiligheid
In IJsselstein moet je veilig over straat kunnen. In je huis wonen zonder je zorgen te hoeven maken over de inbraakgevoeligheid. Dit kan door veiligheidsmaatregelen te treffen. Maar ook door te weten dat de VVD inzet op meer ogen op straat. Door inzet van boa’s, streetcoaches, maar ook door het gebruik van mobiele camera’s. En daarbij blijft wat ons betreft staan dat als iemand een misdrijf heeft begaan dat de vandaal betaalt. Dat heeft de afgelopen 4 jaar gewerkt en dat blijven we doen.

Over mantelzorg
VVD wil de zorg betaalbaar houden. Dit betekent dat de eerste zorg neerkomt bij directe familie of omgeving. Een pannetje soep voor de buurvrouw die ziek is heet tegenwoordig mantelzorg. Een boodschapje doen voor een senior die de deur niet uit kan heet tegenwoordig vrijwilligerswerk. Maar vroeger heette dit gewoon naastenliefde. En die manier van kijken naar elkaar en de maatschappij wordt nu de participatiemaatschappij genoemd. Hiermee ontstaat ruimte voor diegene die echte structurele ondersteuning nodig hebben zodat die dit ook daadwerkelijk kunnen krijgen. Want daar willen we uiteraard niet op bezuinigen.

Marijke van Beukering van D66 ziet graag meer vrouwen in de politiek!

Marijke van Beukering van D66, is nu de enige vrouwelijke wethouder. Zij is de vierde deelnemer aan het politiek café. Lees wat zij belangrijk vindt voor vrouwen in IJsselstein.

V&IJ Marijke
Wie ben ik?
Mijn naam is Marijke van Beukering-Huijbregts, 42 jaar. Na vele omzwervingen in binnen- en buitenland eind 2001 neergestreken in IJsselstein. Ik ben getrouwd met Sander en samen hebben we een dochter Kim van 10 jaar oud.
In 2010 werd ik wethouder voor D66 met in mijn portefeuille o.m. welzijn, onderwijs en jeugdbeleid. Daarvoor was ik vier jaar gemeenteraadslid. Net als in 2010 ben ik opnieuw lijsttrekker voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toen was ik de enige vrouwelijke lijsttrekker, dit jaar zijn we met z’n drieën. Het gaat de goede kant op. We zijn er echter nog lang niet.
Wat doe ik in de politiek?
Ik ben ooit in de politiek gegaan omdat ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Meebeslissen in plaats van klagen langs de zijlijn; dialoog in plaats van debat; luisteren in plaats van steeds aan het woord zijn. Duidelijk zijn wat je keuze is en waarom je die keuze maakt. En ook leren van fouten en beleid aanpassen in plaats van maar verder blijven gaan op de verkeerde weg. Al deze facetten komen voor mij samen in de politiek en bij mijn partij D66. D66 is een partij die uitgaat van de eigen kracht van de mensen. Dat past heel goed bij mij. In mijn werk als wethouder ga ik steeds op zoek naar die kracht. En er is heel veel kracht in IJsselstein.
Wat beweegt mij?
Ik wil heel graag de politiek dichterbij de mensen brengen. Ik heb in de afgelopen periode mensen de gelegenheid gegeven een dagje met mij mee te lopen. Daar hebben veel mensen enthousiast op gereageerd. Daarnaast houd ik de drempel zo laag mogelijk. Het inloopspreekuur zou wat mij betreft nog drukker bezocht mogen worden. Aan de andere kant merk ik dat mensen mij op straat en ook tijdens bijeenkomsten goed weten te vinden. Mijn enige wens is dat er nog meer vrouwen actief worden in de politiek. Met Carolien Pape (destijds raadslid CU) heb ik voor Vrouwen en IJsselstein ooit een snuffelcursus lokale politiek gehouden. Zoiets wil ik heel graag herhalen. Ik denk namelijk dat er heel veel potentieel onder de vrouwen is. Die kracht moeten we veel meer benutten.

Mijn pitch:
1. De kracht van vrouwen in de participatiemaatschappij maar ook de rol die vrouwen krijgen, binnen de verschuivingen in het sociale domein rondom (mantel)zorg) en zelfredzaamheid.
Vrouwen kunnen “verschillende schoteltjes in de lucht” houden. Voor de combinatie van werk, gezin en huishouden draaien wij onze hand niet om. Gek genoeg wordt er bij het Wmo-loket nauwelijks om ondersteuning gevraagd als de man naar het ziekenhuis moet. Dat is anders als de vrouw door ziekte uitvalt. Hieruit blijkt voor mij dat de vrouw een belangrijke kracht is in onze participatiesamenleving. Gezien de verschuivingen binnen het sociale domein is het goed als er meer balans komt in de verdeling van zorgtaken. We moeten dus ons best doen om meer mannen erbij te betrekken.

2. Economische zelfstandigheid van vrouwen
Ik vind economische zelfstandigheid van vrouwen erg belangrijk. Mijn moeder moest stoppen met werken toen zij in verwachting was van mijn zus. Ze heeft vaak verzucht dat ze daar spijt van had. Niet alleen beperkte haar netwerk zich tot de niet werkende vrouwen, ze was daarom ook afhankelijk van het inkomen van mijn vader. Ze heeft ons daarom meegegeven dat ze hoopte dat wij niet hetzelfde zouden doen. Dezelfde boodschap kregen we mee bij onze beroepskeuze. Ze wilde dat we een opleiding zouden kiezen waarmee we makkelijk een baan zouden krijgen. We kunnen er niet omheen, 1 op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hoe vaak hoor ik dat de vrouw op zoek moet naar een baan en een nieuw huis. Hoe vaak hoor ik dat een vrouw afhankelijk is van haar partner. Ik ben daarom blij met de wijze les van mijn moeder en gun elke vrouw dezelfde wijze woorden.

3. Toekomstbestendige huisvesting en het gebruik van de publieke ruimten in IJsselstein
Mensen willen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Bij voorkeur in hun eigen woning met mogelijk een paar aanpassingen. Toch moeten er ook voldoende gelijkvloerse woningen of mantelzorgwoningen beschikbaar zijn zodat men de keuze heeft. Of de mogelijkheid om bij het huis een mantelzorgunit neer te zetten. Op die manier blijft de huizenmarkt in beweging en kan de inwoner zelf bepalen waar hij of zij oud wil worden. Dat betekent ook dat de publieke ruimten goed toegankelijk moeten zijn. Mensen met een beperking willen zelfstandig een gebouw binnen kunnen gaan. Als je geen beperking hebt wil je ook niet steeds moeten aanbellen of iemand de deur voor je open kan doen. Gebouwen alleen ‘rolstoeltoegankelijk maken’ is dus niet meer van deze tijd. Het vergt van ons een andere manier van denken om iedereen te laten meedoen.

4. Sociale en fysieke veiligheid in de omgeving in samenhang met gezondheid
Vrouwen en IJsselstein heeft een paar jaar geleden een fietstocht georganiseerd om te kijken hoe veilig je als vrouw in het donker over straat kunt. Het bleek dat de hoofdroutes in IJsselstein goed verlicht zijn. Toch kun je je als vrouw niet prettig voelen als je alleen over straat gaat. Dit gevoel van veiligheid is lastig te verhelpen met allerlei aanpassingen aan de openbare ruimte. Het kan per persoon verschillend zijn en bijv. ook afhangen van eerdere ervaringen. Ik denk daarom dat het slimmer is om te investeren in de sociale samenhang. Vrouwen die bij elkaar in de buurt wonen halen elkaar op om samen op pad te gaan. Natuurlijk kunnen we ook gewoon een beroep doen op de mannen in onze omgeving. Een netwerk als Vrouwen en IJsselstein heeft al veel vrouwen met elkaar in contact gebracht. Ik hoop dat het netwerk nog heel veel meer contacten zal opleveren. Want dat zou ook een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van eenzaamheid onder vrouwen.

%d bloggers liken dit: